Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Nagyné Szabó Mária
Szolgáltató címe: 3417 Cserépváralja, Rákóczi utca 5.
Telefonszáma: +36 30 373 1056
E-mail címe: vendeghaz@cserepkakas.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi vendégeim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt. Adatkezelésem önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  •  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

IV. A kezelt személyes adatok köre

1. Kapcsolatfelvételi űrlap
Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.
2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogom a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.